Proclamatie

Prins Mart I & Prinses Esther

Proclamatie veur de vastelaovend in ‘t jaor 2018

Bie de grasie van de Wieze Raod, gebóare es rasechte Louverman, getrouwd mit ’n maedje oet ’t Reuberiek, Obbeeg, höb ich, Mart van den Bergh, de eër om in ´t jaor 2018 mit de vastelaovend te móage regere euver ‘t Louverriêk Buchte. Mit de goodkööring en volledige ongersjteuning van mien Prinses Esther belóaf ich bie deze plechtig alles te doon, wat van eine gooje Prins maog waere verwach en proclameer ich, in het biezeen van uch allemaol, es Prins Mart I van ’t Louverriêk Buchte, de volgende puntje:

Ten eërste:

Det de buurt “’t Rattenenj” nao twae jaor weer ‘t prinsepaar haet veurtgebrach. Zie móage zich dan ouch dit jaor weer ein Keuninklikke buurt numme. Ich num dan ouch aan det de buurtvereiniging biezunjer gruëtsj is om dit keuninklik predikaat weer te móage drage.

Ten tweëde:

Det ‘t de Louvermen haet behaag om nao ein paar jaor weer ein prinsepaar oet ‘t Keuninklik Auwt Viefde te kewze en dat veer dit jaor de gelökkige zeen. Ich proclameer dan ouch det ich van de jonges en maedjes van ‘t Keuninklik Auwt Viefde verwach det ze bie jedere vastelaovesaktievieteit in Buchte aanwezig zulle zeen en det ze dao ein aktieve biedrage aan zulle levere.

Ten derde:

Det de collega’s en cliënte van Buurtzörg mien charmante prinses Esther de kummende waeke jaomergenog get minder dek zulle zeen. Om toch aan höör te blieve denke, sjtel ich veur dat bie alle cliënte die waere bezoog, d’r ein prinsefoto van os wurd aafgegaeve. Veur de collega’s höb ich eine poster onworpe dae zie in hunne auto kenne hange. Zwa kent de ganse omgaeving zeen dat veer prinsepaar zeen in ’t Louverriek en mien prinses is zwa toch daag en nach bie hun.

Ten veerde:

Det mien betoverende Prinses Esther, es lid van De Briljantjes en dus mede-organisator van de vrouwluujzitting, mörge jaomer genog maer efkes aanwezig kent zeen op dees zitting in de Bar in verbandj mit angere prinselikke verplichtinge. Aangezeen De Briljantjes 1×11 jaor besjtaon zal ich es prins ein verrassingsbezeuk brenge aan dees oergezellige bie-einkoms. De Louvermen zulle De Briljantjes mörge op ein passende meneer felicitere mit dit heuglikke feit.

Ten viefde:

Omdet ich dit jaor gróate prins ben, ken ich neet actief deilnumme aan de jeugprinsecommissie van De Louvermen en mitwirke aan de ongersjteuning van os jeugprinsepaar. Middels dees proclamatie wil ich mien vertroewe oetspraeke in ‘t WAP-team. Dees drie jonges van de Wieze Raod, Wil-Alex-Paul (WAP), zulle ouch dit jaor weer hun beste beinke veurzètte zwa det ’t nuje jeugprinsepaar ’t aan niks zal ontbraeke.

Ten zösde:

Det mien leef prinses dit jaor mit veurbedachte rade ein klein rölke op zich haet gepak in de Buchter Revue. Door höör deilname zal de kommende Revue wederom ein keuninklikke oetsjtraoling kriege. Zie motte den waal hun beste vastelaovesbein veur zette, ‘t sjóanste mòmmegezich opzette en de sjtòmste sjaele zeiver verkoupe, zóadet de 41e editie weer ein prachtige Revue oplevert.

Ten zevende:

Det veer d’r erg gruëtsj op zeen det De Louvermen dit jaor twae jubilarisse höbbe, veurzitter Gaston Pörteners en penningmeister Roel Tummers. Aangezeen veer de jubilarisse gaer in de spotlights wille zette, proclameer ich det Gaston en Roel same mit de res van de wieze Raod es ongersjteuning mien favoriete Punk-nummer ten geheure zulle brenge op vastelaoves deensdig bie Buchten Got Tallent.

Ten achste:

Det ich ‘t sjnap det nao 11 sjlagers van ‘t Keuninklik Auwt Viefde d’r ein writersblock is opgetraeje bie de leedjessjrievers. Maer zwa wie dat bie alle gróate arieste geit, kiek ich dan ouch reikhalzend oet nao hunne verzamel-cd: “ ‘t Beste van Keuninklik Auwt Viefde”! Het is veur mich en en mien beeldige prinses ein gróate ieër om mit ozze prinsereceptie dit collectors-item es eërste in ontvangs te móage numme.

Ten neugende:

Det ich jederein oproop om nao de prinsereceptie te komme op zunjig 21 jannewarie vanaaf 11.11 oer. Allereërs omdet veer ’t zellef heël sjiek venje es geer allemaol zouwt komme. Maer ouch veur ’t nuuje Jeugprinsepaar det volgende waek wurd oetgerope es ouch veur ozze beide 1×11 jaorige jubilarissen.

Ten tieënde:

Det ich alle Louvermenkes en Louverwiefkes vraog om veural te blieve komme nao de versjillende vastelaovesactiviteite in Buchte, zwa-es ’t Jeugsjpektakel en Buchten Got Tallent van Jong Nederland, de Buchter Revue, de seniorecarnaval, de kenjercarnaval, ‘t auwt wieverbal, ’t Louverbal in Café De Bar, en uiteraard de optoch en aansjloetend ’t optochbal. Ich en mien prinses wille namelik mit jederein in ’t Louverriek eine onvergaetelikke vastelaovend viere.

Ten ellefde:

Mit uch allemaol wille weer vastelaovend viere, handj in handj,

same trèkke door os sjóane Louverlandj.

Vastelaovend, ’t fiës veur jongk en auwt, gróat en klein,

doot allemaol mit, maak sjpas en plezeer, mit jeederein.

Kepèlle, hauwt op die kis en gaot veur os oet,

mit ‘n trööt oppe nak of ‘n trom op de boek.

Vastelaovend is weer dao, de kop is d’r vanaaf,

nemes hilt os noe maer taege,

Louvermen, Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Aldus opgemaak te Buchte, de 6e jannewarie 2018

Prins Mart I, Prinses Esther, Vors Jeroen en de Wieze Raod

Jeugdprins Dani I

Proclamatie Jeugprins 2018

Bèste Louvermenkes & Louverwiêfkes,

Biê de grasie van de Wiêze Raod, höb ig es nuuje Jeugprins, de eër òm in ´t jaor 2018 mit de vastelaovend te maoge regeere euver ’t sjoane Louverriêk Buchte.
Ig wil mig aeve veursjtèlle:

Mien naam is Dani Van Dijck en zal regere es Jeugprins Dani de 1ste.  Mien pap en mam zeen Paul en Wilma Van Dijck. Pap en mam zeen zelf al ‘t groate Prinsepaar van ’t Louverriêk geweas in 2006 dus ig hub t carnavalsgeveul eg mit de paplepel bénne gekreege!

Ig zal dit jaor same mit Prins Mart I en Prinses Esther d’r veur zörge dat het eine hartsjtikke sjieke en te gekke vastelaovend in ’t Louverriêk wurt.

Bie deze proclameer ig de volgende puntje:

Ten eërste: dat ig mien veurgengers jeugprins Kay de 1ste , jeugprinses Janey wil bedanke veur de fantastische meneer woo-op ze veurig jaor es Jeugprinsepaar veurop zeen gegange in de Buchtense vastelaovend. Ze höbbe ’t super good gedaon.

Ten tweëde: Ig venj ’t ech super tof dat ig ben oetgekaoze om in ’t jaor 2018 es Jeugprins te maoge regere euver ’t Louverriêk Buchte.

Ten derde: Jaomer genoog höb ig dit jaor gein Jeugprinses naeve mig sjtaon daoveur roop ig alle Louverwiêfkes op om dit jaor same mit mig te hosse en te springe.

Ten veerde: dat de JO11-1 van HBC’09 noe ‘n prinselik voetbalteam is en op de eeste training waere de spelers, leider en trainers van mien team verkleid verwach.

Ten viefde: dat op de Vastelaovesaovend van HBC’09 genoog zeute frisdank in de kantien is, dus Nico begin mer alvas in te kaupe!

Ten zesde: dit jaor proclameer ig buurtvereiniging ’t Rattenenj es Prinselik en aangezeen mien mam dao veurzitter van is haup ig dat de buurtvereining get speciaals veur mig deut.

Ten zevende:  de Batteraeve van Jong Nederland zulle het helaas ’n paar kaer zonger mig motte doon, daoveur haup ig dat ig same mit hun ’n sjpetterend optreje moog gaeve bie Buchten Got Tallent op de vastelaoves deensdig.

Ten achste:  Weer ’n prinselikke hoogheid op de keërwaeg, veurig jaor aan de euverkantj de Jeugprinses en haupelik volgend jaor weer euversjtaeke veur ‘nn nuuje groate Prins!

Ten neugende:  Natuurlik kom ig dit jaor op de Prinserecepsie van de Katers hun Prinselijke hooghede felicitere en haup dat ondanks dat Frank Janssen gesjtop is es ceremoniemeister hae noch eine kaer speciaal veur mig os deut aankondige.

Ten teënde:  Dit jaor ken ig helaas neet mitloupe mit miene vaste groep in de optoch mer vraog bie deze aan mien auwers en vrunj oet Bor dat ze dit jaor der extra sjaon op zulle sjtaon.

 

Ten ellefde: 

Wat ’n gelök al 2x prins te zeen in mien korte laeve

en dit jaor gaon ig ‘t mit ’t ganse Louverriêk belaeve

Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Buchte, 12 januari 2018

Jeugprins Dani 1 van ‘t Louverriêk